Etik ve Ahlaki
Değerlerimiz

Turkuaz Seramik A.Ş.
Etik ve Ahlaki Kuralları ve Uygulama Prensipleri

Turkuaz Seramik A.Ş. Etik ve Ahlaki Kurallarına tüm personellerimiz uymakla yükümlüdürler. Tüm çalışanlar tarafından bilinmesi ve bu kurallara gerekli önemi göstermeleri gerekmektedir.

Çalışan İlişkileri

• Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.

• İşe almada tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar ve ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.

• Nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri bünyesine katmayı amaçlar.

• Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlar.

• Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

• Kariyer haritasında sunulduğu üzere yükselme olanağını fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.

• Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.

• Ekip ruhuna ve sinerjisine inanır.

• Tüm personellere ihtiyaç duyulan eğitim konulara göre eğitimler almalarını sağlayarak motive eder.

• Faaliyetlerini bir sistem ve prosedür dahilinde tutan bir takım olarak çalışılmasını sağlar.

• Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.

• İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.

• Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve uygun olanları hayata geçirir.

• Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

• Çocuk veya sigortasız işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.

• İşletme ile alakalı tüm kanun ve yasalara uyar.

• Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporla işlemlerini yapar, yaptırır.

• Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak bu yöndeki çalışmaları destekler.

• Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek verir.

Müşteri İlişkileri

• Müşteriler için değer yaratmak, müşterilerin talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,

• Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,

• Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak,

• İç ve dış müşterilere daima saygılı olmak,

• Müşteri odaklı faaliyet göstermek, müşteri memnuniyetini sağlamak.

Tedarikçi ve Bayi İlişkileri

• Tedarikçiler ve bayiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer oluşturur,

• Tedarikçiler ve bayiler ile iletişimi, açık, doğrudan ve ağırlıklı olarak yazılı iletişimle, anlaşılan bir dille yönetmek,

• Tedarikçi ve bayi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,

• Tedarikçi ve bayi ilişkilerinde tedarikçi veya bayi tarafından talep edilen gizlilik sözleşmelerine uymak.

Çevre

• Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılayarak kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,

• Süreçlerinde çevre ile bağlantılı tüm yasal şartları ve diğer çevre koruma yükümlülüklerini yerine getirmek,

• Çalışanlarını ve iş ortaklarını eğiterek çevre koruma bilincini arttırmayı, doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıkları en aza indirmeyi hedeflemek,

• Doğayı ve çevreyi koruyarak çalışmak.

Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

• Yasalara daima uymak,

• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,

• Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet veya kolaylaştırma ödemesi almamak ve vermemek,

• Sürdürülen görevlerde, ilgili Etik Kurallar ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek, iş ve özel yaşantılarında Turkuaz Seramik A.Ş’nin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak,

• Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,

• Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,

• Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve manevi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,

• Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,

İSG Kuralları

• Turkuaz Seramik A.Ş., iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılayarak iş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser, tüm faaliyetlerinde önleyici iş güvenliği yaklaşımını kullanır.

• Turkuaz Seramik A.Ş. işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

• Çalışanlar, İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini tüm alanlarda benimseyerek çalışır ve koruyucu malzeme ve ekipmanları düzenli olarak kullanır.

• Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, kullanmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.

Geleceğin Turkuaz'la renklensin!

TOP